Avis legal.


Aquest avís i informació legals (d'ara endavant Avís Legal) regula l'ús del servei del lloc web gruspla.com que GRUSPLA SERVEIS, SL (en endavant GRUSPLA) posa a disposició dels usuaris a Internet. GRUSPLA té el seu domicili social a l'Avda Cerdanya número 19, Bellver de Cerdanya (28.012), amb CIF número XXXXX i està inscrita al Registre Mercantil de Girona tom xxx, llibre XX, foli xxx, full xxxxxx.

Aquest Avís legal és aplicable al lloc web gruspla.com i no s'aplica a continguts de tercers, posant a la seva disposició sempre que acceptin íntegrament els termes, condicions i avisos continguts en aquest avís legal. L'ús del lloc web gruspla.com s'interpretarà com una acceptació de tots els termes, condicions i avisos. GRUSPLA no es responsabilitza de la informació, productes, continguts i serveis d'altres webs que es puguin enllaçar, directament o indirectament, a través del web gruspla.com.

La informació continguda en gruspla.com sobre cadascun dels immobles i promocions és la que faciliten els propietaris d'aquests immobles i inclou imatges, plànols, mapes, infografies de projectes realitzats, projectes en execució o futurs projectes, fotografies, etc. Totes les dades que el servei proporciona, excepte errors tipogràfics, procedeixen directament dels propietaris i dels que GRUSPLA, és aliena, que són, en conseqüència, els responsables de la seva veracitat no constituint aquesta informació document contractual.

Per tant a través de GRUSPLA, vostè podrà obtenir: Informació relacionada sobre, productes, serveis i preus, essent aquesta informació merament informativa, i no constitueix una oferta contractual. GRUSPLA empra tota la seva diligència a comprovar la veracitat de les dades que proporcionen els propietaris, però no es responsabilitza de la veracitat dels mateixos, sent aquests els únics responsables de la mateixa, així com de les dades, plànols, fotografies, imatges i altres elements que aquests utilitzin per a la comercialització de l'immoble a través de la nostra pàgina, i per tant els únics responsables dels danys i perjudicis que puguin derivar davant de tercers. En tot cas, GRUSPLA no garanteix la fiabilitat d'aquestes dades, ja que les mateixes poden estar subjectes a algun tipus d'error. GRUSPLA no es responsabilitza de l'existència d'embargaments, censos i qualsevol altres càrregues que puguin estar afectes els immobles inclosos en el lloc web. GRUSPLA es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del seu web quan ho consideri oportú, no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos, i la versió electrònica dels mateixos. GRUSPLA, excepte prèvia autorització, prohibeix la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o qualsevol activitat que es pugui realitzar amb els continguts de la seva pàgina web.