Avis legal.


DADESGENERALS

D'acord amb l'article 10 de la Llei34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i deComerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

GRUS PLA SERVEIS S.L. està domiciliada al'Avinguda de la Ceranya, número 19 Baixos, de 25.720 Bellver de Cerdanya(Lleida) amb CIF B25232497. Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al tom32, foli 195, full L570, Inscripció 1a 12-02.91.

Al web gruspla.com hi ha una sèrie decontinguts de caràcter informatiu sobre cadascun dels immobles i promocions ésla que faciliten els propietaris d'aquests immobles i inclou imatges, plànols,mapes, infografíes de projectes realitzats, projectes en execució o futursprojectes , fotografies, etc. Totes les dades que el servei proporciona,excepte errors tipogràfics, procedeixen directament dels propietaris i delsquals GRUSPLA, és aliena, que són, en conseqüència, els responsables de la sevaveracitat no constituint aquesta informació cap document contractual. El seuprincipal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, lainformació relativa a l'empresa, als productes i serveis que es.

 

POLÍTICADE PRIVACITAT

En compliment del que disposa la LleiOrgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal(LOPD) s'informa a l'usuari que totes les dades que ens proporcioni seranincorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat degruspla.com.

Sempre es va a respectar laconfidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades ambla finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ensplantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informaciótècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica.

Per exercir els seus drets d'oposició,rectificació o cancel·lació deurà dirigir-se a la seu de l'empresa Avinguda dela Cerdanya, número 19 Baixos, 25.720 Bellver de Cerdanya (Lleida), escriure'nsal següent correu gruspla@gruspla.com o truca'ns al 973.510.689.

 

CONDICIONSD'ÚS

Les condicions d'accés i ús del presentlloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fecomprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permetenconductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web de gruspla.com implicaque reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que lesestengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu quesigui no està d'acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web.

Qualsevol tipus de notificació i / oreclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correucertificat.

 

RESPONSABILITATS

GRUS PLA SERVEIS S.L. no es fa responsablede la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials oqualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de formaindependent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art.11 i 16 de la LSSI-CE, GRUS PLA SERVEIS S.L. es compromet a la retirada o siescau bloqueig d'aquells continguts que puguin afectar o contravenir lalegislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordrepúblic.

Tampoc l'empresa es farà responsable delsdanys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions delprogramari instal·lat a l'ordinador del navegant. S'exclou totaresponsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quanl'usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistènciad'interrupcions o errors en l'accés al lloc web.

Així mateix, GRUS PLA SERVEIS S.L. esreserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda enla seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, enqualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Li comuniquem que qualsevol preu que puguiveure a la nostra web serà només orientatiu. Si l'usuari desitja saber ambexactitud el preu o si el producte en el moment actual compta amb alguna ofertade la qual es pot beneficiar s'ha d'acudir a alguna de les botigues físiquesamb què compta GRUS PLA SERVEIS S.L

 

PROPIETATINTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

GRUS PLA SERVEIS S.L. és titular de totsels drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets depropietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'hiincloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públicque no són propietat d'aquesta empresa .

Cap material publicat en aquesta web podràser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de GRUS PLASERVEIS S.L.

Tota la informació que es rebi a la web,com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a GRUS PLA SERVEISS.L. de manera gratuïta. No s'ha d'enviar informació que NO pugui ser tractadad'aquesta manera.

Tots els productes i serveis d'aquestespàgines que NO són ​​propietat GRUS PLA SERVEIS S.L. són marques registradesdels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostraempresa. Només apareixen al web de GRUS PLA SERVEIS S.L. a efectes de promociói de recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar lamodificació o eliminació de la informació que els pertany.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals esregeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgirrelacionat amb el lloc web o l'activitat que en ell es desenvolupa seran competentsJutjats de la Seu d'Urgell, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altrefur que pogués correspondre-li.

 

POLÍTICADE COOKIES

GRUS PLA SERVEIS S.L. pel seu propi compteo la d'un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura, podenutilitzar cookies quan l'usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxersenviats al navegador per mitjà d'un servei web amb la finalitat de registrarles activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s'associen únicamentamb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes lesdades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possibleque el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat perl'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S'utilitzentambé per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés inombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurarel seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la sevainstal·lació al seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals delseu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no és necessarique l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o eltercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuariiniciï una sessió a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi elprevi registre.

En tot cas les galetes tenen un caràctertemporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior.En cap cas s'utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.

està domiciliada al carrer Avinguda de laCerdanya, Núm. 19 Baixos de Bellver de Cerdanya amb CIF B25232497. Inscrita enel Registre Mercantil de Lleida, Vol. 32, Foli 195, Full L570, Inscripció 1a.

Al web grupla.com hi ha una sèrie decontinguts de caràcter informatiu sobre d'informatiu sobre cadascun delsimmobles i promocions és la que faciliten els propietaris d'aquests immobles iinclou imatges, plànols, mapes, infografies de projectes realitzats, projectesen execució o futurs projectes, fotografies, etc.

 

El seu principal objectiu és facilitar alsclients i al públic en general, la informació relativa a l'empresa, alsproductes i serveis que s'ofereixen.